4.8 Lời nói thêm

Kết thúc chương này hi vọng bạn đọc đã có một cái nhìn cụ thể về lập trình web cũng như nắm được một số framework hỗ trợ Golang trong lập trình web.

Bởi vì web là một lĩnh vực khá rộng, trong chương này chúng tôi chưa thể đề cập tới các vấn đề như lập trình front-end, back-end cụ thể như thế nào cũng như các vấn đề về xác thực người dùng. Bạn đọc có thể tham khảo thêm tại:

Liên kết

results matching ""

    No results matching ""