4.1. Giới thiệu chương trình Web

Trong lập trình web, đối với các trang web nhỏ và đơn giản (như blog, portfolio, ...) ta sẽ sử dụng template, đối với các trang web phức tạp và phát triển về lâu dài ta sẽ cần chia thành front end, back end riêng biệt để tiện cho các team làm việc độc lập và dễ dàng phát triển mở rộng.

Ngày nay có rất nhiều công nghệ hỗ trợ cho phát triển front end, mà nổi bật là Vue, React. Front end server được build để xử lý việc hiển thị giao diện còn các xử lý logic liên quan tới database nó sẽ phải gọi xuống api ở back end.

Back end cũng có thể chia thành nhiều service nhỏ (để scale được) và cung cấp các api viết bằng gRPC hoặc RESTful, tất cả có thể viết bằng nhiều ngôn ngữ như Java, C#, JS, PHP, Python, Rust,... nhưng ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về Go.

Phần này sẽ đề cập về cách xây dựng một chương trình web đơn giản bằng thư viện chuẩn của Go, sau đó giới thiệu các framework web trong cộng đồng Open source.

4.1.1 Dùng thư viện chuẩn net/http

Gói thư viện net/http đã cung cấp những hàm cơ bản cho việc routing URL, chúng ta sẽ dùng nó để viết một chương trình http echo server:

echo.go:

package main
// các gói thư viện cần import
import (
  "io/ioutil"
  "log"
  "net/http"
)
// hàm routing echo, gồm hai params
// r *http.Request : dùng để đọc yêu cầu từ client
// wr http.ResponseWriter : dùng để ghi phản hồi về client
func echo(wr http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  // đọc thông điệp mà client gửi tới trong r.Body
  msg, err := ioutil.ReadAll(r.Body)
  // phản hồi về client lỗi nếu có
  if err != nil {
    wr.Write([]byte("echo error"))
    return
  }
  // phản hồi về client chính thông điệp mà client gửi
  writeLen, err := wr.Write(msg)
  // nếu lỗi xảy ra, hoặc kích thước thông điệp phản hồi khác
  // kích thước thông điệp nhận được
  if err != nil || writeLen != len(msg) {
    log.Println(err, "write len:", writeLen)
  }
}
// hàm main của chương trình
func main() {
  // mapping url ứng với hàm routing echo
  http.HandleFunc("/", echo)
  // địa chỉ http://127.0.0.1:8080/
  err := http.ListenAndServe(":8080", nil)
  // log ra lỗi nếu bị trùng port
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
}

Kết quả khi chạy chương trình:

$ go run echo.go &
$ curl http://127.0.0.1:8080/ -d '"Hello, World"'
"Hello, World"

4.1.2 Dùng thư viện bên ngoài

Bởi vì gói thư viện chuẩn net/http của Golang chỉ hỗ trợ những hàm routing và hàm chức năng cơ bản. Cho nên trong cộng đồng Golang có ý tưởng là viết thêm các thư viện hỗ trợ routing khác ngoài net/http.

Thông thường, nếu các dự án routing HTTP của bạn có những đặc điểm sau: URI cố định, và tham số không truyền thông qua URI, thì nên dùng thư viện chuẩn là đủ. Nhưng với những trường hợp phức tạp hơn, thư viện chuẩn net/http vẫn còn thiếu các chức năng hỗ trợ. Ví dụ, xét các route sau:

GET   /card/:id
POST  /card/:id
DELETE /card/:id
GET   /card/:id/name
GET   /card/:id/relations

Có thể thấy rằng, cùng là đường dẫn có chứa /card/:id, nhưng có phương thức khác nhau hoặc nhánh con khác nhau sẽ dẫn đến logic xử lý khác nhau, cách xử lý những đường dẫn trùng tên như vậy thường sẽ phức tạp. Khi đó chúng ta có thể nghĩ đến việc sử dụng một số framework routing bên ngoài từ cộng đồng Open source như HttpRouter, Gin, Gorilla, Revel, Beego, Iris,...

Liên kết

results matching ""

  No results matching ""