2.5. Cơ chế bên trong CGO

Để hiểu rõ hơn cách CGO vận hành, trong phần này chúng ta sẽ phân tích luồng hoạt động của các hàm ngôn ngữ Go và C từ code được tạo.

2.5.1. Các file trung gian được CGO tạo ra

Để hiểu cơ chế của CGO, trước tiên ta cần biết các file trung gian mà CGO tạo ra. Ta có thể thêm một thư mục -work chứa file trung gian output khi build package cgo và giữ file trung gian khi quá trình build hoàn tất. Nếu là một đoạn code cgo đơn giản, chúng ta cũng có thể trực tiếp xem file trung gian được tạo bằng cách gọi lệnh go tool cgo.

Trong file nguồn Go, nếu một lệnh import "C" thực thi thì lệnh cgo sẽ được gọi để tạo ra file trung gian tương ứng. Dưới đây là sơ đồ đơn giản mô tả các file trung gian được cgo tạo ra:


Các file trung gian được CGO tạo ra

Có 4 file Go trong package, trong đó các file nocgo chứa import "C" và hai file còn lại chứa code cgo. Lệnh cgo tạo ra hai file trung gian cho mỗi file chứa mã cgo. Ví dụ: main.go tạo ra hai file trung gian là main.cgo1.gomain.cgo2.c.

Kế đó file _cgo_gotypes.go được tạo cho toàn bộ package chứa một phần code hỗ trợ của Go. Đồng thời quá trình này cũng tạo ra các file _cgo_export.h_cgo_export.c, để export các kiểu và hàm trong Go tới kiểu và hàm tương ứng trong C.

2.5.2. Go gọi hàm của C

Go gọi các hàm trong C là trường hợp ứng dụng phổ biến nhất của CGO. Chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ đơn giản nhất để phân tích chi tiết luồng hoạt động của quá trình này.

Đoạn code cụ thể như sau:

//main.go
package main

//int sum(int a, int b) { return a+b; }
import "C"

func main() {
  println(C.sum(1, 1))
}

Tiếp theo ta tạo một file trung gian trong thư mục _obj thông qua command line cgo:

$ go tool cgo main.go

Vào thư mục _obj để xem các file trung gian:

$ ls _obj
_cgo_.o
_cgo_export.c
_cgo_export.h
_cgo_flags
_cgo_gotypes.go
_cgo_main.c
main.cgo1.go
main.cgo2.c

Trong đó _cgo_.o, _cgo_flags_cgo_main.c có code không liên quan logic trực tiếp với nhau, bạn có thể bỏ qua.

Trước tiên chúng ta hãy xem file main.cgo1.go chứa code Go sau khi file main.go expand các hàm và biến số liên quan trong package C ảo:

package main

//int sum(int a, int b) { return a+b; }
import _ "unsafe"

func main() {
  println((_Cfunc_sum)(1, 1))
}

Lời gọi C.sum(1, 1) được thay thế thành (_Cfunc_sum)(1, 1). Mỗi dạng C.xxx của hàm được thay thế bằng hàm Go thuần túy dạng _Cfunc_xxx, trong đó tiền tố _Cfunc_ chỉ ra rằng đây là hàm C.

Hàm _Cfunc_sum được định nghĩa trong file _cgo_gotypes.go do CGO tạo ra như sau:

//go:cgo_unsafe_args
func _Cfunc_sum(p0 _Ctype_int, p1 _Ctype_int) (r1 _Ctype_int) {
  _cgo_runtime_cgocall(_cgo_506f45f9fa85_Cfunc_sum, uintptr(unsafe.Pointer(&p0)))
  if _Cgo_always_false {
    _Cgo_use(p0)
    _Cgo_use(p1)
  }
  return
}

Tham số của hàm _Cfunc_sum và kiểu _Ctype_int của giá trị trả về tương ứng với kiểu C.int, các quy tắc đặt tên _Cfunc_xxx là tương tự nhau và các tiền tố khác nhau được sử dụng để phân biệt giữa các hàm và kiểu.

Hàm _cgo_runtime_cgocall tương ứng với runtime.cgocall, khai báo của hàm như sau:

func runtime.cgocall(fn, arg unsafe.Pointer) int32

Tham số đầu tiên là địa chỉ của hàm ngôn ngữ C và tham số thứ hai là địa chỉ của struct tham số tương ứng với hàm ngôn ngữ C.

Trong ví dụ này, hàm được truyền vào: _cgo_506f45f9fa85_Cfunc_sum cũng là một hàm trung gian được CGO tạo ra. Hàm được định nghĩa trong main.cgo2.c1:

void _cgo_506f45f9fa85_Cfunc_sum(void *v) {
  struct {
    int p0;
    int p1;
    int r;
    char __pad12[4];
  } __attribute__((__packed__)) *a = v;
  char *stktop = _cgo_topofstack();
  __typeof__(a->r) r;
  _cgo_tsan_acquire();
  r = sum(a->p0, a->p1);
  _cgo_tsan_release();
  a = (void*)((char*)a + (_cgo_topofstack() - stktop));
  a->r = r;
}

Tham số hàm này chỉ có một con trỏ trỏ tới kiểu void và hàm không có giá trị trả về.

Struct được trỏ tới bởi con trỏ hàm _cgo_506f45f9fa85_Cfunc_sum là:

struct {
  int p0;
  int p1;
  int r;
  char __pad12[4];
} __attribute__((__packed__)) *a = v;

Thành phần p0 tương ứng với tham số đầu tiên của sum, thành phần p1 tương ứng với tham số thứ hai và thành phần __pad12 được sử dụng để điền vào struct cho mục đích đảm bảo alignment của CPU.

Sau khi có được các tham số (trỏ tới struct), hàm sum của phiên bản ngôn ngữ C được gọi và giá trị trả về được lưu vào thành phần tương ứng trong thân struct.

Toàn bộ biểu đồ luồng hoạt động của cuộc gọi C.sum như sau:


Gọi hàm C

Trong đó hàm runtime.cgocall là chìa khóa để thực hiện cuộc gọi vượt ranh giới của hàm ngôn ngữ Go sang hàm ngôn ngữ C. Thông tin chi tiết có thể tham khảo https://golang.org/src/cmd/cgo/doc.go.

2.5.3. C gọi hàm của Go

Bây giờ chúng ta sẽ phân tích luồng của cuộc gọi ngược lại: C gọi đến hàm Go. Tương tự, ta cũng khởi tạo một hàm Go, tên file là sum.go:

package main

//int sum(int a, int b);
import "C"

//export sum
func sum(a, b C.int) C.int {
  return a + b
}

func main() {}

Các chi tiết về cú pháp của CGO không được mô tả ở đây. Để sử dụng hàm sum trong C, chúng ta cần biên dịch mã Go vào thư viện tĩnh của C:

$ go build -buildmode=c-archive -o sum.a sum.go

Nếu không có lỗi, lệnh biên dịch ở trên sẽ tạo ra một thư viện tĩnh sum.a và file header sum.h. File này sẽ chứa khai báo của hàm sum và thư viện tĩnh sẽ chứa hiện thực của hàm.

Để phân tích luồng hoạt động của cuộc gọi hàm từ phiên bản ngôn ngữ C ta cũng cần phải phân tích các file trung gian do CGO tạo ra:

$ go tool cgo sum.go

Thư mục _obj vẫn chứa các file trung gian được tạo tương tự như phần trước. Để ngắn gọn, ta bỏ qua một vài file không liên quan:

$ ls _obj
_cgo_export.c
_cgo_export.h
_cgo_gotypes.go
main.cgo1.go
main.cgo2.c

Trong đó nội dung của file _cgo_export.h và file do C tạo ra khi nó tạo thư viện tĩnh sum.h là giống nhau, đều khai báo hàm sum.

Vì ngôn ngữ C là bên gọi, chúng ta cần bắt đầu với việc hiện thực phiên bản ngôn ngữ C của hàm sum. Phiên bản này nằm trong file _cgo_export.c (file chứa phần hiện thực hàm của C tương ứng với hàm export của Go):

int sum(int p0, int p1)
{
  __SIZE_TYPE__ _cgo_ctxt = _cgo_wait_runtime_init_done();
  struct {
    int p0;
    int p1;
    int r0;
    char __pad0[4];
  } __attribute__((__packed__)) a;
  a.p0 = p0;
  a.p1 = p1;
  _cgo_tsan_release();
  crosscall2(_cgoexp_8313eaf44386_sum, &a, 16, _cgo_ctxt);
  _cgo_tsan_acquire();
  _cgo_release_context(_cgo_ctxt);
  return a.r0;
}

Hàm sum sử dụng một kỹ thuật tương tự như phần trước trình bày để đóng gói các tham số và trả về các giá trị của hàm thành một struct, sau đó truyền struct runtime/cgo.crosscall2 vào hàm thực thi thông qua hàm _cgoexp_8313eaf44386_sum.

Hàm runtime/cgo.crosscall2 được hiện thực bằng hợp ngữ và khai báo hàm của nó như sau:

func runtime/cgo.crosscall2(
  fn func(a unsafe.Pointer, n int32, ctxt uintptr),
  a unsafe.Pointer, n int32,
  ctxt uintptr,
)

Điểm cần chú ý ở đây là fna, fn là con trỏ tới hàm trung gian (proxy) và a là con trỏ tới struct tương ứng với đối số truyền đi khi gọi (và cũng chứa luôn giá trị trả về).

Hàm trung gian _cgoexp_8313eaf44386_sum có trong file _cgo_gotypes.go:

func _cgoexp_8313eaf44386_sum(a unsafe.Pointer, n int32, ctxt uintptr) {
  fn := _cgoexpwrap_8313eaf44386_sum
  _cgo_runtime_cgocallback(**(**unsafe.Pointer)(unsafe.Pointer(&fn)), a, uintptr(n), ctxt);
}

func _cgoexpwrap_8313eaf44386_sum(p0 _Ctype_int, p1 _Ctype_int) (r0 _Ctype_int) {
  return sum(p0, p1)
}

Hàm bao ngoài _cgoexpwrap_8313eaf44386_sum của sum được sử dụng như một con trỏ hàm. Hàm _cgo_runtime_cgocallback tương ứng với hàm runtime.cgocallback:

func runtime.cgocallback(fn, frame unsafe.Pointer, framesize, ctxt uintptr)

Các tham số là con trỏ hàm, tham số hàm và giá trị trả về tương ứng với con trỏ của struct, kích thước frame của lời gọi hàm và tham số ngữ cảnh.

Toàn bộ biểu đồ luồng cuộc gọi như sau:


Gọi hàm Go đã export

Trong đó, hàm runtime.cgocallback là chìa khóa để thực hiện cuộc gọi vượt ranh giới từ ngôn ngữ C sang Go. Chi tiết có thể được tìm thấy trong hiện thực runtime.cgocallback.go

Liên kết

results matching ""

  No results matching ""