2.3. Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Ban đầu, CGO được tạo ra để thuận lợi cho việc sử dụng các hàm trong C (các hàm hiện thực khai báo Golang trong C) để sử dụng lại các tài nguyên của C. Ngày nay, CGO đã phát triển thành cầu nối giao tiếp hai chiều giữa C và Go. Để tận dụng tính năng của CGO, việc hiểu các quy tắc chuyển đổi kiểu giữa hai loại ngôn ngữ là điều quan trọng.

2.3.1. Các kiểu dữ liệu số học

Khi ta sử dụng các ký hiệu của C trong Golang, thường nó sẽ truy cập thông qua package "C" ảo, chẳng hạn như kiểu int tương ứng với C.int. Một số kiểu trong C bao gồm nhiều từ khóa, nhưng khi truy cập chúng thông qua package "C" ảo, phần tên không thể có ký tự khoảng trắng, ví dụ unsigned int không thể truy cập bằng C.unsigned int. Do đó, CGO cung cấp quy tắc chuyển đổi tương ứng cho các kiểu trong C:


Bảng so sánh kiểu trong các ngôn ngữ Go và C

Mặc dù kích thước của những kiểu không chỉ rõ kích thước (trong C) như int, short, ..., kích thước của chúng đều được xác định trong CGO: kiểu intuint của C đều có kích thước 4 byte, kiểu size_t có thể được coi là kiểu số nguyên không dấu uint của ngôn ngữ Go .

Mặc dù kiểu intuint của C đều có kích thước cố định, nhưng với Go thì intuint có thể là 4 byte hoặc 8 byte (tuỳ platform). Nếu cần sử dụng đúng kiểu int của C trong Go, bạn có thể sử dụng kiểu GoInt được xác định trong file header _cgo_export.h được tạo ra bởi công cụ CGO. Trong file header này, mỗi kiểu giá trị cơ bản của Go sẽ xác định kiểu tương ứng trong C (kiểu có tiền tố "Go"). Ví dụ sau trong hệ thống 64-bit, file header _cgo_export.h định nghĩa các kiểu giá trị:

typedef signed char GoInt8;
typedef unsigned char GoUint8;
typedef short GoInt16;
typedef unsigned short GoUint16;
typedef int GoInt32;
typedef unsigned int GoUint32;
typedef long long GoInt64;
typedef unsigned long long GoUint64;
typedef GoInt64 GoInt;
typedef GoUint64 GoUint;
typedef float GoFloat32;
typedef double GoFloat64;

Trừ GoIntGoUint, chúng tôi không khuyến khích bạn sử dụng trực tiếp GoInt32, GoInt64 và các kiểu khác.

Một cách tốt hơn là sử dụng các kiểu có trong khai báo file header (chuẩn C99):


Bảng so sánh kiểu trong `stdint.h`

Như đã đề cập trước đó, nếu kiểu trong C bao gồm nhiều từ, nó không thể được sử dụng trực tiếp thông qua package "C" ảo (ví dụ: unsigned short không thể được truy cập trực tiếp C.unsigned short). Tuy nhiên, sau khi định nghĩa lại kiểu trong bằng cách sử dụng typedef, chúng ta có thể truy cập tới kiểu gốc. Đối với các kiểu trong C phức tạp hơn thì nên sử dụng typedef để đặt lại tên cho nó, thuận tiện cho việc truy cập từ CGO.

2.3.2. Go Strings và Slices

Trong file header _cgo_export.h được tạo ra bởi CGO, kiểu trong C tương ứng cũng được tạo cho Go string, slice, dictionary, interface và channel:

typedef struct { const char *p; GoInt n; } GoString;
typedef void *GoMap;
typedef void *GoChan;
typedef struct { void *t; void *v; } GoInterface;
typedef struct { void *data; GoInt len; GoInt cap; } GoSlice;

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ các string và slice là có giá trị sử dụng trong CGO, vì CGO tạo ra các phiên bản ngôn ngữ C cho một số hàm trong Go, vì vậy cả hai đều có thể gọi các hàm C trong Go, điều này được thực hiện ngay lặp tức và CGO không cung cấp các hàm hỗ trợ liên quan cho các kiểu khác, đồng thời mô hình bộ nhớ dành riêng cho ngôn ngữ Go ngăn chúng ta duy trì các kiểu con trỏ tới các vùng bộ nhớ Go quản lý, vì vậy mà môi trường ngôn ngữ C của các kiểu đó không có giá trị sử dụng.

Trong hàm C đã export, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng các string và slice trong Go. Giả sử có hai hàm export sau:

//export helloString
func helloString(s string) {}

//export helloSlice
func helloSlice(s []byte) {}

File header _cgo_export.h được CGO tạo ra sẽ chứa khai báo hàm sau:

extern void helloString(GoString p0);
extern void helloSlice(GoSlice p0);

Nhưng lưu ý rằng nếu bạn sử dụng kiểu GoString thì sẽ phụ thuộc vào file header _cgo_export.h và file này có nội dung hay thay đổi do CGO sinh ra.

Phiên bản Go1.10 thêm một chuỗi kiểu _GoString_, có thể làm giảm code có rủi ro phụ thuộc file header _cgo_export.h. Chúng ta có thể điều chỉnh khai báo ngôn ngữ C của hàm helloString thành:

extern void helloString(_GoString_ p0);

Bởi vì _GoString_ là kiểu định nghĩa trước, ta không thể truy cập rực tiếp các thông tin như length hay pointer của string qua kiểu này. Go1.10 thêm vào 2 hàm sau để bổ sung:

size_t _GoStringLen(_GoString_ s);
const char *_GoStringPtr(_GoString_ s);

2.3.3. Struct, Union, Enum

Các kiểu struct, Union và Enum của ngôn ngữ C không thể được thêm vào struct dưới dạng thuộc tính ẩn danh.

Struct

Trong Go, chúng ta có thể truy cập các kiểu struct như struct xxx tương ứng là C.struct_xxx trong ngôn ngữ C. Tổ chức bộ nhớ của struct tuân theo các quy tắc alignment. Trong môi trường ngôn ngữ Go 32 bit, struct của C tuân theo quy tắc alignment 32 bit và môi trường ngôn ngữ Go 64 bit tuân theo quy tắc alignment 64 bit. Đối với các struct có quy tắc alignment đặc biệt được chỉ định, chúng không thể được truy cập trong CGO.

Cách sử dụng struct đơn giản như sau:

/*
struct A {
  int i;
  float f;
};
*/
import "C"
import "fmt"

func main() {
  var a C.struct_A
  fmt.Println(a.i)
  fmt.Println(a.f)
}

Nếu tên thành phần của struct tình cờ là một từ khóa trong Go, bạn có thể truy cập nó bằng cách thêm một dấu gạch dưới ở đầu tên thành viên:

/*
struct A {
  int type;
  // type là một từ khóa trong Golang
};
*/
import "C"
import "fmt"

func main() {
  var a C.struct_A
  fmt.Println(a._type)
  // _type tương ứng với type
}

Nhưng nếu có 2 thành phần: một thành phần được đặt tên theo từ khóa của Go và phần kia là trùng khi thêm vào dấu gạch dưới, thì các thành phần được đặt tên theo từ khóa ngôn ngữ Go sẽ không thể truy cập:

/*
struct A {
  int  type; // type là một từ khóa trong Go
  float _type; // chặn CGO truy cập type trên kia
};
*/
import "C"
import "fmt"

func main() {
  var a C.struct_A
  fmt.Println(a._type) // _type tương ứng với _type
}

Các thành phần tương ứng với trường bit (thuộc tính được định nghĩa với giá trị độ lớn kèm theo) trong cấu trúc ngôn ngữ C không thể được truy cập bằng ngôn ngữ Go. Nếu bạn cần thao tác với các thành phần này, bạn cần định nghĩa hàm hỗ trợ trong C.

/*
struct A {
  int  size: 10; // Trường bit không thể truy cập
  float arr[];  // Mảng có độ dài bằng 0 cũng không thể truy cập được
};
*/
import "C"
import "fmt"

func main() {
  var a C.struct_A
  fmt.Println(a.size) // Lỗi không thể truy cập trường bit
  fmt.Println(a.arr) // Lỗi mảng có độ dài bằng 0
}

Trong ngôn ngữ C, chúng ta không thể truy cập trực tiếp vào kiểu struct được định nghĩa bởi Go.

Union

Đối với các kiểu union, chúng ta có thể truy cập các kiểu union xxx tương ứng là C.union_xxx trong ngôn ngữ C. Tuy nhiên, các kiểu union trong C không được hỗ trợ trong Go và chúng được chuyển đổi thành các mảng byte có kích thước tương ứng.

/*
#include <stdint.h>

union B1 {
  int i;
  float f;
};

union B2 {
  int8_t i8;
  int64_t i64;
};
*/
import "C"
import "fmt"

func main() {
  var b1 C.union_B1;
  fmt.Printf("%T\n", b1) // [4]uint8

  var b2 C.union_B2;
  fmt.Printf("%T\n", b2) // [8]uint8
}

Nếu bạn cần thao tác biến kiểu lồng nhau trong C (union):

 • Cách thứ nhất là định nghĩa hàm hỗ trợ trong C,
 • Cách thứ hai là phân giải thủ công các thành phần đó thông qua "encoding/binary" của ngôn ngữ Go (không phải vấn đề big endian),
 • Cách thứ ba là sử dụng package unsafe để chuyển sang kiểu tương ứng (đây là cách tốt nhất để thực hiện).

Sau đây cho thấy cách truy cập các thành viên kiểu union thông qua package unsafe:

/*
#include <stdint.h>

union B {
  int i;
  float f;
};
*/
import "C"
import "fmt"

func main() {
  var b C.union_B;
  fmt.Println("b.i:", *(*C.int)(unsafe.Pointer(&b)))
  fmt.Println("b.f:", *(*C.float)(unsafe.Pointer(&b)))
}

Mặc dù truy cập bằng package unsafe là cách dễ nhất và tốt nhất về hiệu suất, nó có thể làm phức tạp hoá vấn đề với các tình huống mà trong đó các kiểu union lồng nhau được xử lý. Đối với các kiểu này ta nên xử lý chúng bằng cách định nghĩa các hàm hỗ trợ trong C.

Enum

Đối với các kiểu liệt kê (enum), chúng ta có thể truy cập các kiểu enum xxx tương ứng là C.enum_xxx trong C.

/*
enum C {
  ONE,
  TWO,
};
*/
import "C"
import "fmt"

func main() {
  var c C.enum_C = C.TWO
  fmt.Println(c)
  fmt.Println(C.ONE)
  fmt.Println(C.TWO)
}

Trong ngôn ngữ C, kiểu int bên dưới kiểu liệt kê hỗ trợ giá trị âm. Chúng ta có thể truy cập trực tiếp các giá trị liệt kê được xác định bằng C.ONE, C.TWO, ....

2.3.4. Array, String và Slice

Chuỗi (string) trong C là một mảng kiểu char và độ dài của nó phải được xác định theo vị trí của ký tự NULL (đại diện kết thúc mảng). Không có kiểu slice trong ngôn ngữ C.

Array

Trong C, biến mảng thực ra tương ứng với một con trỏ trỏ tới một phần bộ nhớ có độ dài cụ thể của một kiểu cụ thể, con trỏ này không thể được sửa đổi, khi truyền biến mảng vào một hàm, thực ra là truyền địa chỉ phần tử đầu tiên của mảng.


Array trong C

Trong Go, mảng là một kiểu giá trị và độ dài của mảng là một phần của kiểu mảng. Chuỗi trong Go tương ứng với một vùng nhớ "chỉ đọc" có độ dài nhất định. Slice trong Go là phiên bản đơn giản hơn của mảng động (dynamic array).


Array trong Go

Chuyển đổi giữa Go và C với các kiểu array, string và slice có thể được đơn giản hóa thành chuyển đổi giữa Go slice và C pointer trỏ tới vùng nhớ có độ dài nhất định.

Package C ảo của CGO cung cấp tập các hàm sau để chuyển đổi hai chiều array và string giữa Go và C:

// Go string -> C string
// C string được cấp phát trong C heap sử dụng malloc.
// Caller có trách nhiệm free nó sau khi sử dụng
// bằng cách như gọi C.free (nhớ include stdlib.h
func C.CString(string) *C.char

// Go []byte slice -> C array
// C array được cấp phát trong C heap sử dụng malloc.
// Caller có trách nhiệm free nó sau khi sử dụng
// bằng cách như gọi C.free (nhớ include stdlib.h
func C.CBytes([]byte) unsafe.Pointer

// C string -> Go string
func C.GoString(*C.char) string

// C data với length được chỉ định -> Go string
func C.GoStringN(*C.char, C.int) string

// C data với length được chỉ định -> Go []byte
func C.GoBytes(unsafe.Pointer, C.int) []byte

Khi string và slice của Go được chuyển đổi thành phiên bản trong C, hàm malloc của C cấp phát một vùng nhớ mới và cuối cùng có thể được giải phóng bằng free. Ngược lại khi một string hoặc array trong C được chuyển đổi thành kiểu tương ứng trong Go, vùng nhớ của dữ liệu được chuyển đổi được quản lý bởi ngôn ngữ Go.

Với các hàm chuyển đổi này, vùng nhớ trước chuyển đổi và sau chuyển đổi vẫn ở trong vùng nhớ cục vùng tương ứng của chúng. Ưu điểm của việc chuyển đổi này là quản lý interface và vùng nhớ rất đơn giản. Nhược điểm là cần cấp phát vùng nhớ mới và các hoạt động sao chép của nó sẽ dẫn nhiều đến chi phí phụ.

String và Slice

Các định nghĩa cho string và slice trong package reflect:

type StringHeader struct {
  Data uintptr
  Len int
}

type SliceHeader struct {
  Data uintptr
  Len int
  Cap int
}

Nếu không muốn cấp phát vùng nhớ riêng, bạn có thể truy cập trực tiếp vào không gian bộ nhớ của C bằng Go:

/*
#include <string.h>
char arr[10];
char *s = "Hello";
*/
import "C"
import (
  "reflect"
  "unsafe"
  "fmt"
)

func main() {
  // chuyển đổi bằng reflect.SliceHeader
  var arr0 []byte
  var arr0Hdr = (*reflect.SliceHeader)(unsafe.Pointer(&arr0))
  arr0Hdr.Data = uintptr(unsafe.Pointer(&C.arr[0])) 
  arr0Hdr.Len = 10
  arr0Hdr.Cap = 10

  // chuyển đổi slice
  arr1 := (*[31]byte)(unsafe.Pointer(&C.arr[0]))[:10:10]


  var s0 string
  var s0Hdr = (*reflect.StringHeader)(unsafe.Pointer(&s0))
  s0Hdr.Data = uintptr(unsafe.Pointer(C.s))
  s0Hdr.Len = int(C.strlen(C.s))

  sLen := int(C.strlen(C.s))
  s1 := string((*[31]byte)(unsafe.Pointer(C.s))[:sLen:sLen])

  fmt.Println("arr1: ", arr1)
  fmt.Println("s1: ", s1)

  //kết quả:
  //arr1: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
  //s1: Hello
}

Vì chuỗi trong Go là chuỗi chỉ đọc, người dùng cần đảm bảo rằng nội dung của chuỗi C bên dưới sẽ không thay đổi trong quá trình sử dụng chuỗi đó trong Go và bộ nhớ sẽ không được giải phóng trước.

Trong CGO, phiên bản ngôn ngữ C của struct tương ứng với struct string và slice trên:

typedef struct { const char *p; GoInt n; } GoString;
typedef struct { void *data; GoInt len; GoInt cap; } GoSlice;

Trong C có thể dùng GoStringGoSlice để truy cập string và slice trong Go. Nếu là một kiểu mảng trong Go, bạn có thể chuyển đổi mảng thành một slice và sau đó chuyển đổi nó. Nếu không gian bộ nhớ bên dưới tương ứng với một string hoặc slice được quản lý bởi runtime của Go thì đối tượng bộ nhớ Go có thể được lưu trong một thời gian dài trong ngôn ngữ C.

Chi tiết về mô hình bộ nhớ CGO sẽ được thảo luận kĩ hơn trong các chương sau.

2.3.5. Chuyển đổi giữa các con trỏ

Trong ngôn ngữ C, các kiểu con trỏ khác nhau có thể được chuyển đổi tường minh hoặc ngầm định. Việc chuyển đổi giữa các con trỏ cũng là vấn đề quan trọng đầu tiên cần được giải quyết trong code CGO.

Trong ngôn ngữ Go, nếu một kiểu con trỏ được xây dựng dựa trên một kiểu con trỏ khác, nói cách khác, hai con trỏ bên dưới là các con trỏ có cùng cấu trúc, thì chúng ta có thể chuyển đổi giữa các con trỏ bằng cú pháp cast trực tiếp. Tuy nhiên, CGO thường phải đối phó với việc chuyển đổi giữa hai kiểu con trỏ hoàn toàn khác nhau. Về nguyên tắc, thao tác này bị nghiêm cấm trong code Go thuần.

Một trong những mục đích của CGO là phá vỡ sự cấm đoán nói trên và khôi phục các thao tác chuyển đổi con trỏ tự do mà ngôn ngữ C nên có. Đoạn code sau trình bày cách chuyển đổi một con trỏ kiểu X thành một con trỏ kiểu Y:

var p *X
var q *Y

q = (*Y)(unsafe.Pointer(p)) // *X => *Y
p = (*X)(unsafe.Pointer(q)) // *Y => *X

Để chuyển đổi con trỏ kiểu X thành con trỏ kiểu Y, chúng ta cần hiện thực hàm unsafe.Pointer chuyển đổi giữa các kiểu con trỏ khác nhau như một kiểu cầu nối trung gian. Kiểu con trỏ unsafe.Pointer tương tự với ngôn ngữ C với con trỏ void*.

Sau đây là sơ đồ quá trình chuyển đổi giữa các con trỏ:


Con trỏ kiểu X thành con trỏ kiểu Y

Bất kỳ kiểu con trỏ nào cũng có thể được chuyển sang kiểu con trỏ unsafe.Pointer để bỏ đi thông tin kiểu ban đầu, sau đó gán lại một kiểu con trỏ mới để đạt được mục đích chuyển đổi.

2.3.6. Chuyển đổi giá trị và con trỏ

Trong ngôn ngữ C, ta thường gặp trường hợp con trỏ được biểu diễn bởi giá trị thông thường, làm thế nào để hiện thực việc chuyển đổi giá trị và con trỏ cũng là một vấn đề mà CGO cần phải đối mặt.

Để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng con trỏ, ngôn ngữ Go không cho phép chuyển đổi các kiểu số trực tiếp thành các kiểu con trỏ. Tuy nhiên, Go đã đặc biệt định nghĩa một kiểu uintptr cho các kiểu con trỏ unsafe.Pointer. Chúng ta có thể sử dụng uintptr làm trung gian để hiện thực các kiểu số thành các kiểu unsafe.Pointer.

Biểu đồ sau đây trình bày cách hiện thực chuyển đổi lẫn nhau của kiểu int32 sang kiểu con trỏ char* là chuỗi trong ngôn ngữ C:


Int32 và char chuyển đổi con trỏ

Việc chuyển đổi được chia thành nhiều giai đoạn: đầu tiên là kiểu int32 sang uintptr, sau đó là uintptr thành kiểu con trỏ unsafe.Pointr và cuối cùng là kiểu con trỏ unsafe.Pointr thành kiểu *C.char.

2.3.7. Chuyển đổi giữa kiểu slice

Mảng cũng là một loại con trỏ trong ngôn ngữ C, vì vậy việc chuyển đổi giữa hai kiểu mảng khác nhau về cơ bản tương tự như chuyển đổi giữa các con trỏ. Tuy nhiên trong ngôn ngữ Go, slice thực ra là một con trỏ tới một mảng (fat pointer), vì vậy chúng ta không thể chuyển đổi trực tiếp giữa các kiểu slice khác nhau.

Tuy nhiên, package reflection của ngôn ngữ Go đã cung cấp sẵn cấu trúc cơ bản của kiểu slice nhờ đó chuyển đổi slice có thể được hiện thực:

var p []X
var q []Y

// tạo slice trống
pHdr := (*reflect.SliceHeader)(unsafe.Pointer(&p))
qHdr := (*reflect.SliceHeader)(unsafe.Pointer(&q))

// chuyển dữ liệu bên trong slice
pHdr.Data = qHdr.Data

// chuyển các thông tin về len và cap
pHdr.Len = qHdr.Len * unsafe.Sizeof(q[0]) / unsafe.Sizeof(p[0])
pHdr.Cap = qHdr.Cap * unsafe.Sizeof(q[0]) / unsafe.Sizeof(p[0])

Cần lưu ý rằng nếu X hoặc Y là kiểu null, đoạn code trên có thể gây ra lỗi chia cho 0 và code thực tế cần được xử lý khi thích hợp.

Sau đây cho thấy luồng cụ thể của thao tác chuyển đổi giữa các slice:


kiểu cắt X thành slice Y

Đối với các tính năng thường được sử dụng trong CGO, tác giả package github.com/chai2010/cgo, đã cung cấp các chức năng chuyển đổi cơ bản. Để biết thêm chi tiết hãy tham khảo code hiện thực.

Liên kết

results matching ""

  No results matching ""