2.10. Biên dịch và liên kết các tham số

Biên dịch và liên kết các parameters là một vấn đề mà các lập trình viên C/C++ thường gặp phải. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn các bước biên dịch và link parameters thường được dùng trong CGO.


2.10.1. Tham số biên dịch :

CGO cung cấp ba tham số CFLAGS/CPPFLAGS/CXXFLAGS. Trong đó:

 • CFLAGS sẽ ứng với việc biên dịch ngôn ngữ C (.c).
 • CPPFLAGS sẽ ứng với C/C++ (.c, .cc, .cpp, .cxx).
 • CXXFLAGS ứng với C++ thuần (.cc, .cpp, *.cxx).

2.10.2. Tham số liên kết :

Trong CGO ${SRCDIR} là một đường dẫn tuyệt đối trong thư mục hiện tại, các file định dạng của đối tượng C và C++ sau khi được biên dịch là như nhau, do đó LDFLAGS sẽ ứng với các C/C++ link parameters.

2.10.3. Lệnh pkg-config

Dùng công cụ pkg-config để thuận tiện cho việc compile và link parameter:

 • Lệnh #cgo pkg-config abc để sinh ra lệnh compile và link parameter cho thư viện abc.
 • Lệnh pkg-config abc --cflags sẽ sinh ra compiler parameters.
 • Lệnh pkg-config abc --libs để sinh ra links parameters.

Có một số thư viện C/C++ non-standard mà pkg-config không hỗ trợ. Khi đó, chúng ta có thể hiện thực thủ công compilation và link parameter.

2.10.4. Chuỗi cài đặt package

Lệnh go get package sẽ liên kết các package phụ thuộc liên quan. Một chuỗi các package phụ thuộc sau như pkgA -> pkgB -> pkgC -> pkgD. Sau khi go get A_package, chúng sẽ get B, C, D package. Nếu việc build hỏng sau khi get package_B, nó sẽ dẫn tới việc hỏng toàn bộ chuỗi , kết quả là lệnh get package_A bị hỏng.

Sẽ có một số lý do cho việc hỏng chuỗi get, đây là một số lý do phổ biến:

 • Một số hệ thống không hỗ trợ, việc biên dịch sẽ hỏng.
 • Phụ thuộc vào cgo
  • User không có gcc được cài đặt sẵn.
  • Những thư viện độc lập không được cài đặt.
 • Phụ thuộc vào pkg-config
  • Không được cài đặt trên windows.
  • Không có file bc được tìm thấy tương ứng.
 • Phụ thuộc vào custom pkg-config: yêu cầu một số thiết lập thêm.
 • Phụ thuộc vào swig: user chưa cài đặt swig, hoặc phiên bản không tương thích.

Liên kết

results matching ""

  No results matching ""