1.3. Array, strings và slices

Arrays và một số cấu trúc dữ liệu liên quan khác được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ lập trình. Chỉ khi chúng không đáp ứng được yêu cầu chúng ta mới cân nhắc sử dụng linked lists (danh sách liên kết) và hash tables (bảng băm) hoặc nhiều cấu trúc dữ liệu tự định nghĩa phức tạp khác.

Arrays, stringsslices trong ngôn ngữ Go là các cấu trúc dữ liệu liên quan mật thiết với nhau. Ba kiểu dữ liệu đó có cùng cấu trúc vùng nhớ lưu trữ bên dưới, và chỉ có những hành vi thể hiện ra bên ngoài khác nhau tùy thuộc vào ràng buộc ngữ nghĩa.

1.3.1. Array


Array

Trong ngôn ngữ Go, array là một kiểu giá trị. Mặc dù những phần tử của array có thể được chỉnh sửa, phép gán của array hoặc khi truyền array như là một tham số của hàm thì chúng sẽ được xử lý toàn bộ, có thể hiểu là khi đó chúng được sao chép lại toàn bộ thành một bản sao rồi mới xử lý trên bản sao đó (khác với kiểu truyền tham khảo).

Một array là một chuỗi độ dài cố định của các phần tử có kiểu dữ liệu nào đó, một array có thể bao gồm không hoặc nhiều phần tử. Độ dài của array là một phần thông tin được chứa trong nó, các array có độ dài khác nhau hoặc kiểu phần tử bên trong khác nhau được xem là các kiểu dữ liệu khác nhau, và không được phép gán cho nhau, vì thế array hiếm khi được sử dụng trong Go.

Cách định nghĩa một array:

// Định nghĩa một mảng kiểu int độ dài 3, các phần tử đều bằng 0
var a [3]int
// Định nghĩa một mảng có ba phần tử 1, 2, 3, do đó độ dài là 3
var b = [...]int{1, 2, 3} 
// Mảng này có 3 phần tử theo thứ tự là 0, 2, 3
var c = [...]int{2: 3, 1: 2} 
// Mảng này chứa dãy các phần tử là 1, 2, 0 , 0, 5, 6
var d = [...]int{1, 2, 4: 5, 6}

Cấu trúc vùng nhớ của array thì rất đơn giản. Ví dụ cho một array [4]int{2,3,5,7} thì cấu trúc bên dưới sẽ như sau:


Array layout

Khi biến array được gán hoặc truyền, thì toàn bộ array sẽ được sao chép. Nếu kích thước của array lớn, thì phép gán array sẽ chịu tổn phí lớn. Để tránh việc overhead (tổn phí) trong việc sao chép array, bạn có thể truyền con trỏ của array.

Lưu ý: con trỏ array thì không phải là một array.

// a là một array
var a = [...]int{1, 2, 3}
// b là một con trỏ tới array a
var b = &a
// in ra hai phần tử đầu tiên của array a
fmt.Println(a[0], a[1])
// truy xuất các phần tử của con trỏ array cũng giống như truy xuất các phần tử của array
fmt.Println(b[0], b[1])
// duyệt qua các phần tử trong con trỏ array, giống như duyệt qua array
for index, value := range b {
// thay đổi từng phần tử trong b
  b[index] += 1
  fmt.Println(index, value)
}
// giá trị của các phần tử trong a bị thay đổi vì b
for index, value := range a {
  fmt.Println(index, value)
}

Kết quả là :

$ go run main.go
1 2
1 2
0 1
1 2
2 3
0 2
1 3
2 4

Hàm len có thể dùng để lấy thông tin về độ dài của array, và hàm cap sẽ tính toán độ dài tối đa của array. Nhưng trong kiểu array cả hai hàm này sẽ cùng trả về một giá trị giống nhau (điều này khác với slice).

Chúng ta có thể dùng vòng lặp for dể duyệt qua các phần tử của array. Sau đây là những cách thường dùng để duyệt qua một array

for i := range a {
  fmt.Printf("a[%d]: %d\n", i, a[i])
}
for i, v := range b {
  fmt.Printf("b[%d]: %d\n", i, v)
}
for i := 0; i < len(c); i++ {
  fmt.Printf("c[%d]: %d\n", i, c[i])
}

for range là cách tốt nhất để duyệt qua các phần tử trong array, bởi vì cách này sẽ đảm các việc truy xuất sẽ không vượt quá giới hạn của array.

Các phần tử của array không nhất thiết là kiểu số học, nên cũng có thể là string, struct, function, interface, và channel, v,v..

// Mảng string
var s1 = [2]string{"hello", "world"}
var s2 = [...]string{"Hello!", "World"}
var s3 = [...]string{1: "Hello", 0: "World", }

// Mảng struct
var line1 [2]image.Point
var line2 = [...]image.Point{image.Point{X: 0, Y: 0}, image.Point{X: 1, Y: 1}}
var line3 = [...]image.Point{{0, 0}, {1, 1}}

// Mảng decoder của hình ảnh
var decoder1 [2]func(io.Reader) (image.Image, error)
var decoder2 = [...]func(io.Reader) (image.Image, error){
  png.Decode,
  jpeg.Decode,
}

// Mảng interface{}
var unknown1 [2]interface{}
var unknown2 = [...]interface{}{123, "Hello!"}

// Mảng channel
var chanList = [2]chan int{}

Chúng ta cũng có thể định nghĩa một array rỗng.

// Định nghĩa một array chiều dài 0
var d [0]int
// Tương tự trên
var e = [0]int{}
// Tương tự như trên
var f = [...]int{}

Một array có chiều dài 0 thì không chiếm không gian lưu trữ.

1.3.2. String

string cũng là một array của các byte dữ liệu, nhưng khác với array những phần tử của string là immutable.

Cấu trúc reflect.StringHeader được dùng để biểu diễn string :

type StringHeader struct {
  // chứa đỉa chỉ trong bộ nhớ của con trỏ trỏ tới underlying array của string
  Data uintptr
  // chiều dài của string
  Len int
}

Một string là một cấu trúc, do đó phép gán string thực chất là việc sao chép cấu trúc reflect.StringHeader, và không gây ra việc sao chép bên dưới phần dữ liệu.

Cấu trúc vùng nhớ tương ứng với string "Hello World" là:


String layout

Có thể thấy rằng bên dưới string "Hello World" là một array như sau:

var data = [...] byte {
  'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd',
}

Mặc dù string không phải là slice nhưng nó cũng hỗ trợ thao tác (slicing) cắt. Một vài phần của vùng nhớ cũng được truy cập bên dưới slice tại một số nơi khác nhau:

// s là biến string
var s = "hello world"
// lấy phần tử từ index 0 tới 4
hello := s[:5]
// lấy phần tử từ index 6 tới hết
world := s[6:]
// có thể thao tác trực tiếp
s1 := "hello world"[:5]
s2 := "hello world"[6:]

Tương tự như array, chúng ta có thể dùng hàm built-in len để trả về chiều dài của string, ngoài ra bạn có thể dùng reflect.StringHeader để truy xuất chiều dài của string theo cách như sau

fmt.Println("len(s): ", (*reflect.StringHeader)(unsafe.Pointer(&s)).Len)

1.3.3. Slice


Cấu trúc Slice

Slices thì phức tạp hơn, cấu trúc của chúng cũng như string, tuy nhiên việc giới hạn chỉ-đọc như string được lược bỏ.

Cấu trúc của slice là reflect.SliceHeader

type SliceHeader struct {
  Data uintptr 
  Len  int 
  Cap  int 
}

Slice được xem là fat pointer, các bạn có thể đọc thêm ở bài viết sau để hiểu hơn về fat pointer trong Go. Cấu trúc slice bao gồm:

 • Data: chứa đỉa chỉ trong bộ nhớ của con trỏ trỏ tới underlying array của slice.
 • Len: độ dài của slice.
 • Cap: kích thước tối đa mà vùng nhớ trỏ tới slice được cấp phát.

Hình bên dưới sẽ miêu tả slice x := []int{2,3,5,7,11} và slice y := x[1:3]:


Slice layout

Các cách định nghĩa slice:

var (
  // nil slice
  a = []int
  // empty slice, khác với nil
  b = []int{}
  // có 3 phần tử trong slice, cả len và cap đều bằng 3
  c = []int{1,2,3}
  // có 2 phần tử trong slice, len bằng 2 và cap bằng 3
  d = c[:2]
  // có 2 phần tử trong slice, len bằng 2 và cap bằng 3
  e = c[0:2:cap(c)]
  // có 0 phần tử trong slice, len bằng 0 và cap bằng 3
  f = c[:0]
  // có 3 phần tử trong slice, len và cap bằng 3
  g = make ([]int,3)
  // có 2 phần tử trong slice, len bằng 2, cap bằng 3
  h = make ([]int,2,3)
  // có 0 phần tử trong slice, len bằng 0, cap bằng 3
  i = make ([]int,0,3)
)

Khi chúng ta sử dụng cú pháp tạo slice từ một slice cho trước như sau: d = c[:2] thì chúng ta nên lưu ý ở điểm sau. Slice sẽ không sao chép dữ liệu của slice gốc c qua d mà nó tạo ra một giá trị slice mới trỏ đến mảng ban đầu. Do đó, sửa đổi các phần tử của slice vừa được tạo sẽ sửa đổi các phần tử của slice gốc. Ví dụ minh hoạ:

old := []byte{'r', 'o', 'a', 'd'}

new := old[2:] 
// new = []byte{'a', 'd'}

new[1] = 'm'
// new = []byte{'a', 'm'}
// old = []byte{'r', 'o', 'a', 'm'}

Các tác vụ cơ bản trong slice bao gồm:

 • Duyệt qua các phần tử của slice
 • Thêm phần tử vào slice
 • Xóa phần tử trong slice

Duyệt qua slice

Chúng ta có thể sử dụng for ... range để duyệt qua slice.

for i := range a {
  fmt.Printf("a[%d]: %d\n", i, a[i])
}
for i, v := range b {
  fmt.Printf("b[%d]: %d\n", i, v)
}
for i := 0; i < len(c); i++ {
  fmt.Printf("c[%d]: %d\n", i, c[i])
}

Thêm phần tử vào slice

Hàm append có thể thêm phần tử thứ N vào cuối cùng của slice:

var a []int
// nối thêm phần tử 1
a = append(a, 1)
// nối thêm phần tử 1, 2, 3
a = append(a, 1, 2, 3)
// nối thêm các phần tử 1, 2, 3 bằng cách truyền vào một mảng
a = append(a, []int{1,2,3}...)

Trong trường hợp slice ban đầu không đủ sức chứa khi thêm vào phần tử, hàm append sẽ hiện thực cấp phát lại vùng nhớ có kích thước:

 • Nếu kích thước cũ (cap) < 1024: cấp phát gấp đôi (x2) vùng nhớ cũ.
 • Nếu kích thước cũ >= 1024: cấp phát 1.25x vùng nhớ cũ.

Sau đó, dữ liệu cũ sẽ được sao chép sang. Các bạn có thể xem đoạn mã nguồn về việc cấp pháp lại vùng nhớ cho slice ở đây.


Cấu trúc Slice

Ví dụ bên dưới cho thấy giá trị cap tăng gấp 2 khi thực thi hàm append vượt quá kích thước ban đầu (< 1024).

func myAppend(sl []int, val int) []int{
  sl = append(sl, val)
  printSlice(sl)
  return sl
}

func printSlice(sl []int) {
  fmt.Printf("Slice %v\n", sl)
  fmt.Printf("Len %v, Cap %v\n\n", len(sl), cap(sl))
}

func main() {
  sl := make([]int, 1)
  printSlice(sl)
  for i := 1; i < 5; i ++ {
    sl = myAppend(sl, i)
  }
}

/**
* Slice [0]
* Len 1, Cap 1
*
* Slice [0 1]
* Len 2, Cap 2
*
* Slice [0 1 2]
* Len 3, Cap 4
*
* Slice [0 1 2 3]
* Len 4, Cap 4
*
* Slice [0 1 2 3 4]
* Len 5, Cap 8
*/

Bên cạnh thêm phần tử vào cuối slice, chúng ta cũng có thể thêm phần tử vào đầu slice như sau

var a = []int{1,2,3}
// thêm phần tử 0 vào đầu slice a
a = append([]int{0}, a...)
// thêm các phần tử -3, -2, -1 vào đầu slice a
a = append([]int{-3,-2,-1}, a...)

Thêm phần tử vào đầu slice sẽ gây ra việc cấp phát lại vùng nhớ và làm những phần tử đang tồn tại trong slice sẽ được sao chép một lần nữa. Do đó, hiệu suất của việc thêm phần tử vào đầu slice sẽ thấp hơn thêm phần tử vào cuối slice.

Do hàm append sẽ trả về một slice mới, chúng ta có thể kết hợp nhiều hàm append để chèn một vài phần tử vào giữa slice.

// khai báo slice a
var a []int
// chèn x ở vị trí thứ i
a = append(
  a[:i],
  // tạo ra một slice tạm thời để nối với a[:i]
  append(
    []int{x},a[i:]...
  )...
)
// chèn một slice con vào slice ở vị trí thứ i
a = append(
  a[:i],
  append(
    []int{1,2,3},
    a[i:]...
  )...
)

Bạn cũng có thể sử dụng hàm copyappend kết hợp với nhau để tránh việc khởi tạo những slice tạm thời như vậy:

// thêm phần tử 0 vào cuối slice a
a = append(a, 0)
// lùi những phần tử từ i trở về sau
copy(a[i+1:], a[i:])
// gán vị trí thứ i bằng x
a[i] = x

Chúng ta cũng có thể chèn nhiều phần tử vào vị trí chính giữa bằng việc kết hợp hàm copyappend như sau

// mở rộng không gian của slice a với array x
a = append(a, x...)
// sao chép len(x) phần tử lùi về sau
copy(a[i+len(x):], a[i:])
// sao chép array x vào giữa
copy(a[i:], x)

Xóa những phần tử trong slice

Có ba trường hợp xóa các phần tử:

 • Ở đầu
 • Ở giữa
 • Ở cuối

Trong đó xóa phần tử ở cuối là nhanh nhất

a = []int{1, 2, 3}
// xóa một phần tử ở cuối
a = a[:len(a)-1]
// xóa N phần tử ở cuối
a = a[:len(a)-N]

Xóa phần tử ở đầu thì thực chất là di chuyển con trỏ dữ liệu về sau

a = []int{1, 2, 3}
// xóa phần tử đầu tiên
a = a[1:]
// xóa N phần tử đầu tiên
a = a[N:]

Khi xóa phần tử ở giữa, bạn cần dịch chuyển những phần tử ở phía sau lên trước, điều đó có thể được thực hiện như sau

a = []int{1, 2, 3, ...}
// xóa phần tử ở vị trí i
a = append(a[:i], a[i+1:]...)
// xóa N phần tử từ vị trí i
a = append(a[:i], a[i+N:]...)
// xóa phần tử ở vị trí i
a = a[:i+copy(a[i:], a[i+1:])]
// xoá N phần từ từ vị trí i
a = a[:i+copy(a[i:], a[i+N:])]

Kỹ thuật quản lý vùng nhớ trong slice

Hàm TrimSpace sau sẽ xóa đi các khoảng trắng. Hiện thực hàm này với độ phức tạp O(n) để đạt được sự hiệu quả và đơn giản.

func TrimSpace(s []byte) []byte {
  b := s[:0]
  // duyệt qua slice s để tìm phần tử thỏa điều kiện
  for _, x := range s {
    // kiểm tra điều kiện
    if x != ' ' {
    // tạo ra slice mới từ slice ban đầu thêm vào phần tử x
      b = append(b, x)
    }
  }
  return b
}

Thực tế, những giải thuật tương tự để xóa những phần tử trong slice thỏa một điều kiện nào đó, có thể được xử lý theo cách trên.

Lưu ý: hàm append() không cấp phát lại vùng nhớ khi chưa đạt tới sức chứa tối đa cap.

Hàm Filter sẽ lọc các phần tử thỏa điều kiện trong slice.

func Filter(s []byte, fn func(x byte) bool) []byte {
  b := s[:0]
  for _, x := range s {
    if !fn(x) {
      b = append(b, x)
    }
  }
  return b
}

Điểm chính của những tác vụ làm việc hiệu quả trên slice là hạn chế việc phải cấp lại vùng nhớ, cố gắng để hàm append sẽ không đạt tới cap sức chứa của slice, là giảm số lần cấp phát vùng nhớ và giảm kích thước vùng nhớ cấp phát tại mọi thời điểm.

Tránh gây ra memory leak trên slice

Những tác vụ trên slice sẽ không thay đổi vùng nhớ bên dưới slice, mà thực chất là thay đổi các tham số như Data, Len. Vùng nhớ bên dưới vẫn còn cho đến khi nào không còn được tham chiếu nữa.

Thỉnh thoảng toàn bộ dữ liệu bên dưới slice sẽ có thể mang một trạng thái đang được sử dụng vì chỉ có một phần nhỏ vùng nhớ được tham chiếu tới, nó sẽ trì hoãn quá trình tự động thu gom vùng nhớ để đòi lại vùng nhớ đã cấp phát.

Ví dụ là hàm FindPhoneNumber sẽ tải toàn bộ file vào bộ nhớ, và sau đó tìm kiếm số điện thoại đầu tiên xuất hiện trong file, và kết quả cuối cùng sẽ trả về một array.

func FindPhoneNumber(filename string) []byte {
  b, _ := ioutil.ReadFile(filename)
  return regexp.MustCompile("[0-9]+").Find(b)
}

Mã nguồn này sẽ trả về một mảng các byte trỏ tới toàn bộ file. Bởi vì slice tham khảo tới toàn bộ array gốc, cơ chế tự động thu gom rác không thể giải phóng không gian bên dưới array trong thời gian đó. Một yêu cầu kết quả nhỏ, những phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong một thời gian dài. Mặc dù nó không phải là memory leak trong ngữ cảnh truyền thống, nó có thể làm chậm hiệu suất của toàn hệ thống.

Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể sao chép dữ liệu cần thiết thành một slice mới.

func FindPhoneNumber(filename string) []byte {
  b, _ := ioutil.ReadFile(filename)
  b = regexp.MustCompile("[0-9]+").Find(b)
  return append([]byte{}, b...)
}

Vấn đề tương tự có thể gặp phải khi xóa những phần tử trong slice. Giả sử rằng con trỏ đối tượng được lưu trữ trong cấu trúc của slice, sau khi xóa đi phần tử cuối, thì phần tử được xóa có thể còn được tham khảo bên dưới mảng slice, vùng nhớ có thể được giải phóng tự động trong thời gian đó (nó phụ thuộc vào cách hiện thực cơ chế thu hồi vùng nhớ)

var a []*int{ ... }
// phần tử cuối cùng dù được xóa nhưng vẫn được tham chiếu,
// do đó cơ chế thu gom rác tự động không thu hồi nó
a = a[:len(a)-1]

Cách giải quyết là đầu tiên thiết lập phần tử cần thu hồi về nil để đảm bảo giá trị thu gom tự động có thể tìm thấy chúng, sau đó xóa slices đó.

var a []*int{ ... }
// phần tử cuối cùng sẽ được gán giá trị nil
a[len(a)-1] = nil
// xóa phần tử cuối cùng ra khỏi slice
a = a[:len(a)-1]

Các bạn có thể tham khảo thêm bài blog của Golang về phần này ở đây.

Liên kết

results matching ""

  No results matching ""