3.4 Một số vấn đề khác của gRPC

Để nâng cao khả năng bảo mật, ta có thể áp dụng chức năng xác thực vào hệ thống. Hai mức xác thực dùng trong RPC:

 • Một là khi thiết lập kết nối giữa client - server (sử dụng chứng chỉ)
 • Một là đối với mỗi lời gọi được thực hiện giữa client - server (sử dụng token).

Phần này sẽ ta sẽ tìm hiểu cách hiện thực các cơ chế xác thực này, sau đó là sử dụng interceptor cho request/response và gRPC kết hợp với web service.

3.4.1 Xác thực qua chứng chỉ (certificate)

gRPC được xây dựng dựa trên giao thức HTTP/2 và hỗ trợ TLS khá hoàn thiện. gRPC service trong chương trước chúng ta không hỗ trợ xác thực qua chứng chỉ, vì vậy client grpc.WithInsecure() có thể thông qua tùy chọn mà bỏ qua việc xác thực trong server được kết nối.


Xác thực bằng chứng chỉ

gRPC service không có xác thực chứng chỉ (certificate) sẽ phải giao tiếp hoàn toàn bằng plain-text với client và có nguy cơ cao bị giám sát bởi một bên thứ ba khác. Để khắc phục yếu điểm này, chúng ta có thể sử dụng mã hóa TLS trên server.

Đầu tiên tạo private key và certificate cho server và client riêng biệt bằng các lệnh sau:

$ openssl genrsa -out server.key 2048
$ openssl req -new -x509 -days 3650 \
  -subj "/C=GB/L=China/O=grpc-server/CN=server.grpc.io" \
  -key server.key -out server.crt

$ openssl genrsa -out client.key 2048
$ openssl req -new -x509 -days 3650 \
  -subj "/C=GB/L=China/O=grpc-client/CN=client.grpc.io" \
  -key client.key -out client.crt

Lệnh trên sẽ tạo ra 4 file: server.key, server.crt, client.keyclient.crt. File private key có phần mở rộng .key và được cần được giữ bảo mật an toàn. File certificate có phần mở rộng .crt được hiểu như public key và không cần giữ bí mật.

Với certificate đấy ta có thể truyền nó vào tham số để bắt đầu một gRPC service:

func main() {
  // khởi tạo đối tượng certificate từ file cho server
  creds, err := credentials.NewServerTLSFromFile("server.crt", "server.key")
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }

  // truyền certificate dưới dạng tham số
  // cho hàm khởi tạo một server
  server := grpc.NewServer(grpc.Creds(creds))

  ...
}

Server có thể được xác thực ở client dựa trên chứng chỉ của server và tên của nó:

func main() {
  // client xác thực server bằng cách đưa vào
  // chứng chỉ CA root và tên của server
  creds, err := credentials.NewClientTLSFromFile(
    "server.crt", "server.grpc.io",
  )
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }

  conn, err := grpc.Dial("localhost:5000",
    grpc.WithTransportCredentials(creds),
  )
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
  defer conn.Close()

  ...
}

Khi client liên kết với server, trước tiên, nó sẽ yêu cầu chứng chỉ của server, sau đó sử dụng chứng chỉ CA root để xác minh chứng chỉ phía server mà nó nhận được.

Nếu chứng chỉ của client cũng được ký bởi CA root, server cũng có thể thực hiện xác thực chứng chỉ trên client. Ở đây ta sử dụng chứng chỉ CA root để ký chứng chỉ client:

$ openssl req -new \
  -subj "/C=GB/L=China/O=client/CN=client.io" \
  -key client.key \
  -out client.csr
$ openssl x509 -req -sha256 \
  -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -days 3650 \
  -in client.csr \
  -out client.crt

Xem Makefile

Chứng chỉ root được cấu hình lúc khởi động server:

func main() {
  certificate, err := tls.LoadX509KeyPair("server.crt", "server.key")
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }

  certPool := x509.NewCertPool()
  ca, err := ioutil.ReadFile("ca.crt")
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
  if ok := certPool.AppendCertsFromPEM(ca); !ok {
    log.Fatal("failed to append certs")
  }

  // Server cũng sử dụng hàm `credentials.NewTLS` để tạo chứng chỉ
  creds := credentials.NewTLS(&tls.Config{
    Certificates: []tls.Certificate{certificate},

    // cho phép Client được xác thực
    ClientAuth:  tls.RequireAndVerifyClientCert,

    // chọn chứng chỉ CA root thông qua ClientCA,
    // this is optional!
    ClientCAs:  certPool,
  })

  server := grpc.NewServer(grpc.Creds(creds))
  ...
}

Như vậy chúng ta đã xây dựng được một hệ thống gRPC đáng tin cậy để kết nối giữa Client và Server thông qua xác thực chứng chỉ từ cả 2 chiều.

3.4.2 Xác thực bằng token

Xác thực dựa trên chứng chỉ được mô tả ở trên là dành cho từng kết nối gRPC. Ngoài ra gRPC cũng hỗ trợ xác thực cho mỗi lệnh gọi gRPC, để việc quản lý quyền có thể thực hiện trên các kết nối khác nhau dựa trên user token.

Để hiện thực cơ chế xác thực cho từng phương thức gRPC, ta cần triển khai interface grpc.PerRPCCredentials:

type PerRPCCredentials interface {
  // GetRequestMetadata get request về metadata hiện tại,
  // refresh lại token. Hàm này nên được gọi từ transport layer
  // trên mỗi request và dữ liệu phải được điền vào header
  // hoặc trong context. Nếu status code được trả về,
  // nó sẽ được sử dụng làm status cho RPC.
  // uri là URI entry point của request.
  // ctx có thể dùng cho timeout và cancellation.
  GetRequestMetadata(ctx context.Context, uri ...string) (
    map[string]string,  error,
  )

  // RequireTransportSecurity thể hiện cho việc credentials
  // có yêu cầu kết nối bảo mật (TLS) không.
  // Nên là true để thông tin xác thực không có nguy cơ
  // bị xâm phạm và giả mạo.
  RequireTransportSecurity() bool
}

Ta có thể tạo ra struct Authentication để xác thực username và password:

type Authentication struct {
  User   string
  Password string
}

// trả về thông tin xác thực cục bộ gồm cả user và password.
func (a *Authentication) GetRequestMetadata(context.Context, ...string) (
  map[string]string, error,
) {
  return map[string]string{"user":a.User, "password": a.Password}, nil
}

// để code được đơn giản hơn nên `RequireTransportSecurity`
// không cần thiết.
func (a *Authentication) RequireTransportSecurity() bool {
  return false
}

Thông tin token có thể được truyền vào như tham số cho mỗi gRPC service được yêu cầu:

func main() {
  auth := Authentication{
    Login:  "gopher",
    Password: "password",
  }

  // đối tượng `Authentication` được chuyển đổi thành tham số
  // của `grpc.Dial` bằng hàm `grpc.WithPerRPCCredentials`
  // Vì secure link không được kích hoạt nên cần phải
  // truyền vào `grpc.WithInsecure()` để bỏ qua bước
  // xác thực chứng chỉ bảo mật
  conn, err := grpc.Dial("localhost"+port, grpc.WithInsecure(), grpc.WithPerRPCCredentials(&auth))
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
  defer conn.Close()

  ...
}

Kế đó trong mỗi phương thức của gRPC server, danh tính người dùng được xác thực bởi phương thức Auth của Authentication:

type grpcServer struct { auth *Authentication }

func (p *grpcServer) SomeMethod(
  ctx context.Context, in *HelloRequest,
) (*HelloReply, error) {
  if err := p.auth.Auth(ctx); err != nil {
    return nil, err
  }

  return &HelloReply{Message: "Hello " + in.Name}, nil
}

// phương thức thực hiện việc xác thực
func (a *Authentication) Auth(ctx context.Context) error {
  // meta information được lấy từ biến ngữ cảnh `ctx`
  md, ok := metadata.FromIncomingContext(ctx)
  if !ok {
    return fmt.Errorf("missing credentials")
  }

  var appid string
  var appkey string

  if val, ok := md["login"]; ok { appid = val[0] }
  if val, ok := md["password"]; ok { appkey = val[0] }

  // Nếu xác thực thất bại sẽ trả về lỗi
  if appid != a.Login || appkey != a.Password {
    return grpc.Errorf(codes.Unauthenticated, "invalid token")
  }

  return nil
}

3.4.3 Interceptor

Grpc.UnaryInterceptorgrpc.StreamInterceptor trong gRPC hỗ trợ interceptor cho các phương thức thông thường và phương thức stream. Ở đây chúng ta hãy tìm hiểu về việc sử dụng interceptor cho phương thức thông thường.

Để sử dụng hàm interceptor filter, chỉ cần truyền nó vào lời gọi hàm khi bắt đầu một gRPC service:

server := grpc.NewServer(grpc.UnaryInterceptor(filter))

Interceptor với hàm filter

Để hiện thực một interceptor như vậy, ta tạo ra hàm filter như sau:

// ctx và req là tham số của phương thức RPC bình thường.
// info chỉ ra phương thức gRPC tương ứng
// hiện đang được sử dụng và tham số handler
// tương ứng với hàm gRPC hiện tại
func filter(ctx context.Context,
  req interface{},
  info *grpc.UnaryServerInfo,
  handler grpc.UnaryHandler,
) (resp interface{}, err error) {
  // ghi log tham số info
  log.Println("filter:", info)

  // gọi tới phương thức gRPC gắn với `handler`
  return handler(ctx, req)
}

Nếu hàm interceptor trả về lỗi thì lệnh gọi phương thức gRPC sẽ được coi là failure. Chúng ta lợi dụng điểm này để thực hiện một số xác thực trên các tham số đầu vào và cả kết quả trả về của Interceptor.

Sau đây là một interceptor có chức năng thêm một exception cho phương thức gRPC:

func filter(
  ctx context.Context,
  req interface{},
  info *grpc.UnaryServerInfo,
  handler grpc.UnaryHandler,
) (resp interface{}, err error) {
  log.Println("filter:", info)

  // nếu có exception thì throw về
  defer func() {
    // recover bắt giá trị của goroutine bị panic
    if r := recover(); r != nil {
      err = fmt.Errorf("panic: %v", r)
    }
  }()

  return handler(ctx, req)
}

Ta áp dụng cho hàm SayHello của service Greeter:

type myGrpcServer struct{}

func (s *myGrpcServer) SayHello(ctx context.Context, in *HelloRequest) (*HelloReply, error) {
  // giả sử ở hàm này ta gặp panic, nó sẽ throw ra panic này
  panic("debug")
  return &HelloReply{Message: "Hello " + in.Name}, nil
}

Chi tiết về code có thể xem tại đây

Chạy thử chương trình của chúng ta:

$ make gen
$ go build
$ ./3-interceptor

2019/09/06 16:17:38 [server] filter: &{0xceb050 /main.Greeter/SayHello}
2019/09/06 16:17:38 [server] validate req
2019/09/06 16:17:38 [client] could not greet: rpc error: code = Unknown desc = panic: debug

Kết quả cho thấy request của client đi qua hàm filter (là interceptor) gặp hàm SayHello throw ra panic, filter lấy panic này trả về cho client.

Tuy nhiên, chỉ một interceptor có thể được gắn cho một service trong gRPC framework, cho nên tất cả chức năng interceptor chỉ có thể thực hiện trong một hàm. Package go-grpc-middleware trong project opensource grpc-ecosystem có hiện thực cơ chế hỗ trợ cho một chuỗi interceptor dựa trên gRPC.

Một ví dụ về cách sử dụng một chuỗi interceptor trong package go-grpc-middleware:

import "github.com/grpc-ecosystem/go-grpc-middleware"

myServer := grpc.NewServer(
  grpc.UnaryInterceptor(grpc_middleware.ChainUnaryServer(
    filter1, filter2, ...
  )),
  grpc.StreamInterceptor(grpc_middleware.ChainStreamServer(
    filter1, filter2, ...
  )),
)

Xem chi tiết: go-grpc-middleware

Liên kết

results matching ""

  No results matching ""