2.1. Quick Start

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng CGO cơ bản thông qua loạt ví dụ từ đơn giản đến phức tạp.

2.1.0. Cài đặt

Linux, Mac

 • CGO được tích hợp sẵn, người dùng Linux và Mac chỉ cần cài đặt Go.

Windows

 • CGO không tương thích với Cygwin
 • Để dùng được CGO bạn phải cài đặt MingGW và sử dụng cmd của Windows

2.1.1. Chương trình CGO đơn giản

Đầu tiên là một chương trình CGO đơn giản nhất:

//main.go
package main

import "C"

func main() {
  println("hello cgo")
}

Chúng ta import package CGO thông qua câu lệnh import "C". Chương trình trên chưa thực hiện bất kì thao tác nào với CGO, chỉ mới thông báo sẵn sàng cho việc lập trình với CGO. Mặc dù chưa sử dụng gì đến CGO nhưng lệnh go build vẫn sẽ gọi trình biên dịch gcc trong suốt quá trình biên dịch do đây được là một chương trình CGO hoàn chỉnh.

2.1.2. Xuất chuỗi dựa trên thư viện chuẩn của C

//main.go
package main

//#include <stdio.h>
import "C"

func main() {
  C.puts(C.CString("Hello World\n")) 
}

// kết quả:
// Hello World

import package "C" để thực hiện các chức năng của CGO và include thư viện của ngôn ngữ C (trong comment code là cú pháp của CGO, không phải phần comment như thông thường). Tiếp theo, chuỗi string trong C.CString của ngôn ngữ Go được chuyển đổi thành chuỗi string trong ngôn ngữ C bằng phương thức C.puts của package CGO.

Việc lỗi xảy ra khi không giải phóng chuỗi được tạo bằng C.CString của ngôn ngữ C sẽ dẫn đến rò rỉ bộ nhớ (memory leak). Nhưng đối với chương trình nhỏ ở trên điều này không đáng lo ngại vì hệ điều hành sẽ tự động lấy lại các tài nguyên của chương trình sau khi chương trình kết thúc.

2.1.3. Sử dụng hàm C tự khai báo

Phần trên chúng ta đã sử dụng các hàm đã có trong stdio. Bây giờ ta sẽ sử dụng một hàm SayHello của ngôn ngữ C. Chức năng hàm này là in ra chuỗi chúng ta truyền vào hàm. Sau đó gọi hàm SayHello trong hàm main:

//main.go
package main

/*
#include <stdio.h>
// Khai báo hàm trong ngôn ngữ C
static void SayHello(const char* s) {
  puts(s);
}
*/
import "C"

func main() {
  C.SayHello(C.CString("Hello World\n"))
}

Hoặc có thể đặt hàm SayHello trong file hello.c như sau:

//hello.c
#include <stdio.h>

void SayHello(const char* s) {
  puts(s);
}

Sau đó bên file main.go chúng chỉ cần khai báo hàm SayHello trong phần CGO như bên dưới.

//main.go
package main

//void SayHello(const char* s);
import "C"

func main() {
  C.SayHello(C.CString("Hello World\n"))
}

Hiện tại thư mục làm việc có cấu trúc như sau:

.
├── hello.c
└── main.go

Lưu ý: thay vì chạy lệnh go run main.go hoặc go build main.go, chúng ta phải sử dụng go run "tên/của/package" hoặc go build "tên/của/package". Nếu đang đứng trong thư mục chứa mã nguồn thì bạn có thể chạy chương trình bằng lệnh go run . hoặc go build .

2.1.4. Module hóa C code

Trừu tượng và module hóa là cách để đơn giản hóa các vấn đề trong lập trình:

 • Khi code quá dài, ta có thể đưa các lệnh tương tự nhau vào chung một hàm.
 • Khi có nhiều hàm hơn, ta chia chúng vào các file hoặc module.

Trong ví dụ trước, ta trừu tượng hóa một module tên là hello và tất cả các interface của module đó được khai báo trong file header hello.h:

//hello.h
void SayHello(const char* s);

Và hiện thực hàm SayHello trong file hello.c:

//hello.c
#include "hello.h"
#include <stdio.h>

// Đảm bảo việc hiện thực hàm thỏa mãn interface của module.
void SayHello(const char* s) {
  puts(s);
}

Ngoài ra ta có thể hiện thực hàm này bằng C++ cũng được:

//hello.cpp
#include <iostream>

// extern giúp function C++ có được các liên kết (linkage)
// của C. Chỉ ra rằng liên hệ giữa hello.cpp và hello.h
// vẫn theo quy tắc của C
extern "C" {
  #include "hello.h"
}

void SayHello(const char* s) {
  std::cout << s;
}

Trong hàm main của Go ta gọi file header như sau:

//main.go
package main

//#include <hello.h>
import "C"

func main() {
  C.SayHello(C.CString("Hello World"))
}

Với việc lập trình C thông qua interface, ta có thể hiện thực module bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, miễn là đáp ứng được interface: SayHello có thể được viết bằng C, C++, Go hoặc kể cả Assembly.

2.1.5. Sử dụng Go để hiện thực hàm trong C

Trong thực tế, CGO không chỉ được sử dụng để gọi các hàm của C bằng ngôn ngữ Go mà còn có thể cho phép C gọi các hàm Go trong code của mình.

Trong ví dụ trước, chúng ta đã trừu tượng hóa một module có tên hello và tất cả các chức năng interface của module được xác định trong file header hello.h:

//hello.h
void SayHello(const char* s);

Bây giờ, chúng ta tạo một file hello.go và hiện thực lại hàm SayHello của interface bằng ngôn ngữ Go:

//hello.go
package main

import "C"

import "fmt"

//export SayHello
func SayHello(s *C.char) {
  fmt.Print(C.GoString(s))
}

Sử dụng chỉ thị //export SayHello của CGO để export hàm được hiện thực bằng Go sang hàm sử dụng được cho C.

Cần chú ý là ta sẽ có hai phiên bản SayHello: một là trong môi trường cục bộ của Go, hai là của C. Phiên bản SayHello của C được sinh ra bởi CGO cuối cùng cũng sẽ gọi phiên bản SayHello của Go thông qua bridge code.

Với việc lập trình ngôn ngữ C qua inteface, ta có thể tự do hiện thực và đơn giản hóa việc sử dụng hàm. Bây giờ ta có thể dùng SayHello như là một thư viện:

package main

//#include <hello.h>
import "C"

func main() {
  C.SayHello(C.CString("Hello World\n"))
}

Cấu trúc thư mục lúc này:

.
├── hello.go
├── hello.h
└── main.go

2.1.6. Sử dụng Go để lập trình interface cho C

Để cho đơn giản chúng ta sẽ gộp tất cả thành một file main.go duy nhất như ví dụ dưới đây.

//main.go
package main

//void SayHello(char* s);
import "C"

import (
  "fmt"
)

func main() {
  C.SayHello(C.CString("Hello World\n"))
}

//export SayHello
func SayHello(s *C.char) {
  fmt.Print(C.GoString(s))
}

Tỉ lệ code C trong chương trình bây giờ ít hơn. Tuy nhiên vẫn phải sử dụng chuỗi trong C thông qua hàm C.CString chứ không thể dùng trực tiếp chuỗi của Go. Trong Go1.10, CGO đã thêm kiểu _GoString_pred để thể hiện chuỗi trong ngôn ngữ Go. Sau đây là code đã được cải tiến:

// +build go1.10

package main

//void SayHello(_GoString_ s);
import "C"

import (
  "fmt"
)

func main() {
  C.SayHello("Hello World\n")
}

//export SayHello
func SayHello(s string) {
  fmt.Print(s)
}

Có vẻ như tất cả đều được viết bằng Go, nhưng việc triển khai từ hàm main() của ngôn ngữ Go đến phiên bản ngôn ngữ C đã tự động tạo ra hàm SayHello, rồi cuối cùng trở lại môi trường ngôn ngữ Go.

Liên kết

results matching ""

  No results matching ""