Chương 4: Go và Web“I have reimplemented a networking project from Scala to Go. Scala code is 6000 lines. Go is about 3000. Even though Go does not have the power of abbreviation, the flexible type system seems to out-run Scala when the programs start getting longer. Hence, Go produces much shorter code asymptotically.” – Petar Maymounko

Ngành công nghiệp phần mềm hiện đại không thể tách khỏi Web. Cho dù mục tiêu là trở thành một kỹ sư phần mềm, hay một nhà tư vấn về kỹ thuật thì kiến thức về Web nên là một trong những kiến thức nền tảng mà ta cần phải biết đến.

Liên kết

results matching ""

    No results matching ""